FAQ

Vyznáme se v hypotečních podmínkách jednotlivých bank
Eva Šedivá disponuje příslušným osvědčením, které ji opravňuje k vykonávání pozice vázaného zástupce Broker Trust a.s.

Vybrat ze široké nabídky bank hypotéku, která splní individuální požadavky klienta, bývá zdlouhavé. Pokud však využijete služeb vázaného zástupce Broker Trust a.s. můžete během pár chvil na jednom místě získat porovnání jednotlivých parametrů hypotéčních úvěrů, včetně aktuálních akcí bank a poplatků. Můžeme pro vás porovnat ty největší detaily a odlišnosti hypotéčních úvěrů. Dojednat ty nejlepší možné podmínky.

U developerských projektů, které prodáváme a na kterých dlouhodobě spolupracujeme s developerem máme k dispozici všechny potřebné podklady k nemovitostem, které požadují banky, máme vyjednány podmínky finanování. Banky s námi dlouhodobě spolupracují, znají požadavky developera, dokážeme pro vás vyjednat lepší podmínky, správně nastavit a sladit podmínky čerpání hypotéky tak,aby odpovídaly požadavkům developera a banky.

Klient dokládá v podstatě jen podklady týkající se jeho bonity , stavu, příslušné žádosti.

S námi ano. Vyřídíme nejen slevu na úrokové sazbě, ale i na ostatních poplatcích. Vše bez starostí.

- Jméno příjmení titul žadatele, žadatelů
- Bydliště, telefon, email, datum narození, případně rodné číslo (pro možnost vyžádat si na cenovém výboře pro klienta slevu je potřebné)
-Počet členů domácnosti, počet dětí jejich věk
-Výše průměrných čitých přijmů za posledních 12 měsíců žadatelů, v případě podnikání poslední daňové přiznání
- Účel úvěru,
-Požadovaná výše úvěru
-Kupní cena uvažované nemovitosti, pro stanovení předpokládané výše hodnoty zástavy, místo, kde se nemovitost nachází
-Současná výše měsíčních závazků klienta, stávající úvěry, hypotéky, splátky spotřeb. úvěrů, leasing, limity kreditních karet a kontokorentů

Po výběru konkrétní banky klient zpravidla  doloží
Řádně vyplněnou a podepsanou žádost o hypotéku
Doklad totožnosti žadatele (žadatelů) případně druhý doklad
Řádně vyplněné potvrzení o příjmu na příslušném formuláři vybrané banky, doložené kopiemi výpisů z účtu kam je poukazována mzda žadatele
V případě podnikatele 1 až 2 daňová přiznání s razítkem podání na FÚ a doklad o zaplacení vyšlé daně (zde se může lišit dle jednotlivých bank požadavek na dokládání
Podklady k vybrané nabývané nemovitosti
V případě refinancování se dokládá nové bance spolu s uvedenými podklady stávající úvěrová smlouva

Nově jsou určena nová pravidla týkající se mimořádných splátek u nově sjednaných hypoték jsou již aplikována a po refinancování, otáčce, sazby u stávajících hypoték se dostanou do stejného režimu i původní hypotéky podepsané před účinností zákona, jež upravil podmínky pro jejich poskytování.
Nový zákon o úvěrech pro spotřebitele, který vstoupil v účinnost 1. prosince 20116 přinesl pro nové hypotéky další možnosti. Týká se to však jen hypoték s pohyblivou sazbou, hypoték se smlouvou podepsanou od data 1.12.2016 a starších hypoték, u kterých po tomto datu začalo běžet nové období fixace úrokové sazby.
Nová pravidla se týkají hypoték s pohyblivou sazbou (ty je možné nyní bezplatně splatit kdykoliv), hypoték se smlouvou podepsanou od data 1.12.2016 a starších hypoték, u kterých po tomto datu začalo běžet nové období fixace úrokové sazby.

Podle nových pravidel je možná mimořádná splátka kdykoliv za cenu účelně vynaložených nákladů banky. V novém zákoně je dále několik výjimek, kdy je mimořádná splátka zdarma. Jedná se například o:

- tříměsíční období před koncem fixace úrokové sazby (resp. po obdržení nabídky nové sazby od stávající banky),
- měsíc před výročím podpisu úvěrové smlouvy (tedy jednou ročně) je možnost udělat až 25%mimořádnou splátku hypotéky,
- doplacení úvěru z důvodu úmrtí, dlouhodobé nemoci nebo invalidity (pokud tato skutečnost vede k výraznému snížení schopnosti úvěr splácet).

U hypoték s pohyblivou sazbou bude mimořádná splátka možná bezplatně kdykoliv. Jedná se totiž o hypotéky, jejíž úroková sazba se může kdykoliv změnit v závislosti na vývoj mezibankovní úrokové sazby PRIBOR.

U hypoték s pevnou sazbou je při prodeji nemovitosti omezena maximální výše “sankce”, kterou banka bude oprávněna za předčasné splacení požadovat. Je to maximálně 1% z předčasné splátky (maximálně však 50.000,- Kč) a výše této náhrady nesmí být vyšší, než kolik bychom zaplatili na úrocích do konce fixace. Podmínkou je, že nemovitost na hypotéku máme minimálně 2 roky.

U hypoték ke konci fixace úrokové sazby lze doplatit z libovolné části či zcela a to bez sankce - případně refinancovat úvěr do jiné banky.

Nově do celého procesu stanovení možné výše hypotéky vstupují omezení a doporučení ČNB. I když se jedná zatím o pouhé doporučení, banky toto zapracovaly do svých metodik a kalkulaček a tímto pravidlem se řídí. Sleduje se více ukazatelů než pouhá hodnota zástavy LTV max. 90% hodnoty zástavy.
Banky tedy nově sledují ukazatel DTI a DSTI.

DTI (debt-to-income)
DTI v překladu znamená poměr dluhu k příjmu. Jde o finanční výraz vyjadřující poměr mezi dlužnou částkou úvěru k ročnímu čistému příjmu žadatele. Dlužné částky se sčítají.
Pro ukazatel DTI nastavila ČNB pravidlo na 9 násobek ročního příjmu žadatele.
Příklad: Pokud má žadatel čistý měsíční příjem 20.000 Kč, může si půjčit maximálně 2.160.000 Kč. Za předpokladu že nemá žádný jiný úvěr, výše dlužních částek se totiž sčítají.

DSTI (debt-service-to-income)
U ukazatele DSTI ČNB stanovila horní hranici tohoto ukazatele na 45 % čistého měsíčního příjmu žadatele
Příklad: Jestli má žadatel čistý měsíční příjem 20.000 Kč, může být součet všech jeho splátek úvěrů maximálně 9.000 Kč.

LTV (loan-to-value)
Ukazatel poměru hodnoty zástavy k výši dluhu, zde již nelze poskytovat 100%ní hypotéky , klasické hypotéky jsou doporučeny ve výši 80% LTV, v omezené míře banky poskytnou i 90% LTV avšak za méně výhodných podmínek.

V případě, že klient potřebuje vyšší úvěr, než který mu umožńuje např, hodnota zástavy u nabývané nemovitosti, lze přistoupit k tomu,že využije jako dozajištění i jinou nemovitost,avšak musí zároveň splnit ukazatel DSTI a DTI.

Vyřízení hypotečního úvěru je ovlivněno několika faktory
- rychlostí klienta při shromažďování podkladů
- vyhotovením znaleckého posudku k nemovitosti
- schvalovacím procesem v bance
V případě, že všechny uvedené procesy na sebe navazují, lze hypoteční úvěr vyřídit za 10 pracovních dnů - od výběru finální nabídky po podpis úvěrové smlouvy. Zde platí dvojnásob, že klient může uspořit významné množství času a starostí pokud využije služby hypotečního makléře.

Jde o pravidelnou měsíční splátku úvěru, která zahrnuje jak jistinu tak úrok.